Nieuw platform voor ZZP'ers: 8 vragen aan Roelof Otten

Annelies Delsman
14 nov 2014

1. Wat is precies de rol van de NVB?

NVB is als branche organisatie de vertegenwoordiger van alle banken die in Nederland actief zijn. Namens haar leden treedt de NVB op als gesprekspartner voor de politiek, overheid en andere organisaties. Samen met die andere partijen zoekt de NVB draagvlak om oplossingen voor uiteenlopende vraagstukken te vinden. Daarnaast streeft de NVB naar het herstel van het aanzien van banken in Nederland om met de leden te werken aan de vernieuwing van de sector.

2. Waarom is het platform flexibelwerkenenwonen.nl gelanceerd?

Er is sprake van een belangrijke transitie op de arbeidsmarkt: de werknemer met een vast arbeidscontract is op z’n retour. Daarvoor in de plaats komt een groeiende groep zelfstandigen en werknemers met een tijdelijk of flexibel contract. Op dit moment is het percentage van de werkenden dat zelfstandig ondernemer is of een flexibel contract heeft al meer dan 40%. De verwachting is dat dit percentage nog zal stijgen.

3. Wat hebben deze flexibele ‘arbeidsconstructies’ voor invloed op de woningmarkt?

Volgens de wet hebben ZZP’ers en flexwerkers geen vast inkomen. Dat betekent dat hypotheekverstrekkers en of de banken niet de geëffende paden kunnen bewandelen inzake het acceptatiebeleid voor hypotheekverstrekking. Waar mensen met een vast dienstverband ‘genoeg’ hebben aan een werkgeversverklaring komt bij aanvragers die geen vast inkomen hebben een veel breder scala van aspecten kijken om het ‘bestendige inkomen’ vast te stellen en daarmee in aanmerking te komen voor een hypotheek. Het is een maatschappelijk probleem dat een grote groep buitengesloten dreigt te worden op de woningmarkt, omdat ook huurwoningen in veel gebieden uitermate schaars zijn.

4. Hoe staan de banken doorgaans tegenover aanvragers met een flexibel contract en zelfstandigen?

Voor banken lijkt de sleutel te liggen in maatwerkoplossingen. Binnen de wet- en regelgeving zouden banken ruimere mogelijkheden moeten krijgen om zelf risico’s in te schatten bij het verstrekken van een hypotheek. Ook zouden de banken zich daarbij meer dan nu moeten laten leiden door het inkomensperspectief van de aanvrager in plaats van het huidige inkomen. Naast de behoefte aan ruimere mogelijkheden om zelf risico’s in te schatten, zullen banken ook bereid moeten zijn hun eigen werkwijze aan te passen en moeten accepteren dat maatwerk oplossingen meer tijd en energie kosten dan standaard oplossingen.

5. Hoe kan een ZZP’er of ondernemer zich goed voorbereiden op een hypotheekgesprek bij de bank?

Het is belangrijk dat de aanvrager alle stukken verzamelt die nodig zijn om de bank het bestendig inkomen vast te laten stellen. Dat zijn financiële documenten zoals belastingaangiftes en -aanslagen, jaarrekeningen van het eenmansbedrijf, VOF of BV en overzichten van de saldi van spaarrekeningen of beleggingsrekeningen. Verder zijn ‘niet-financiële bewijsstukken’ van belang waarmee de bank of adviseur een inschatting kan maken wat de (verdien)capaciteiten zijn. Denk daarbij aan diploma’s, getuigschriften of een businessplan. Het is van belang dat de aanvrager deze stukken paraat heeft tijdens het gesprek met de bank of adviseur. Alles waaruit zij kunnen concluderen dat de aanvrager in staat is om een bestendig inkomen te genereren, maakt de beoordeling makkelijker.

6. Wat voor slimme tips en tricks staan er nog meer op de site?

Op de website staat een checklist waarmee aan de hand van een 5-tal stappen het gesprek met de bank of adviseur kan worden voorbereid. Naast ‘harde’ informatie die de bank nodig heeft om de aanvraag te kunnen beoordelen, wordt ook duidelijk gewezen op ‘subjectieve’ criteria die een bank zal mee nemen in de beoordeling. Daarbij is het vooral van belang dat ‘het verhaal’ van de aanvrager klopt en dat deze blijk geeft goed te hebben nagedacht over de langdurende impact van het afsluiten van een hypotheek.

7. Hoe ben jij eigenlijk in deze opdracht gerold?

Haha, die vraag kan accountmanager Edith Blok van VODW misschien beter beantwoorden, want zij heeft het eerste contact gelegd met de opdrachtgever. In 2013 waren er plannen bij NVB voor een ander informatiepunt over hypotheken. Dit informatiepunt had vooral ten doel informatie en voorlichting te geven over de restschulden problematiek. Een onderwerp waarmee meer dan één miljoen mensen (woningbezitters) te maken hebben. Het project was weliswaar al opgetuigd maar er was behoefte aan een aanjager. Omdat ik vrij veel en uiteenlopende ervaring heb op het terrein van hypotheekverstrekking wilde NVB mij daar graag voor ‘in de arm nemen’. Lang verhaal kort, in maart 2014 werd door Minister Blok het informatiepunt www.restschuldinfo.nl gelanceerd. Dit informatiepunt is nu dus ruim een jaar in de lucht en heeft inmiddels meer dan 80.000 bezoekers gehad (zonder media budget!) en heeft ook als lobby instrument z’n waarde bewezen. Na de lancering heb ik de after-care en coördinatie van inkomende reactie, vragen etc. gedaan.
Bij de plannen voor een volgend informatiepunt hypotheken, hypotheekverstrekking aan ZZP’ers en flexwerkers kwam ik dus alweer gauw in beeld.

8. Kunnen freelancers uit de flexibele schil van VODW hun mening en ervaringen delen met jou over flexibelwerkenenwonen.nl?

Ja, ik zou het leuk vinden om feedback en reacties te ontvangen van gelijkgestemden. Weliswaar is het profiel van de freelancers die voor VODW werken in geringe mate representatief voor de gehele doelgroep (een van de uitdagingen bij het project is de enorme heterogeniteit van de doelgroep!), maar de mening van collega-ZZP’ ers met een affiniteit voor marketing en communicatie kan mij helpen de website verder te optimaliseren alsmede input te geven voor de verdergaande dialoog met belangrijke stakeholders. Vorige week zat ik in Den Haag met vertegenwoordigers van een 3-tal ministeries (Ministerie Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties (Blok), Ministerie van Financiën (Dijsselbloem) en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Asscher) om het informatiepunt te presenteren en toe te lichten. En dat als marketeer…
Reacties kunnen naar mijn e-mail adres bij NVB : r.otten@nvb.nl

Onze blogs direct in je mailbox?

Interessant? Laat een reactie achter