Privacy- en cookieverklaring

Dit is de privacy- en cookieverklaring van EY VODW. Hier zetten we uiteen hoe we omgaan met de privacy van alle websitebezoekers. Door gebruik van de deze website kunnen persoonsgegevens door u worden afgegeven aanEY VODW. Wij hechten groot belang aan de privacy van alle websitebezoekers en betracht daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens.EY VODW verwerkt data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze verklaring is van toepassing op alle informatie die u aanEY VODW verstrekt.

Als u gegevens achterlaat op deze website

EY VODW bewaart en gebruikt alleen persoonsgegevens die direct door u verstrekt zijn, of informatie waarvan duidelijk is dat deze beschikbaar is gesteld om te worden verwerkt. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan zoals beschreven in deze verklaring, of zoals logisch zou zijn voor het verlenen van optimale dienstverlening.

Zo gaan wij om met uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het uitvoeren van door u gedane verzoeken, voor relatiebeheer, direct marketing doeleinden, arbeidsbemiddeling en sollicitaties.  Wij kunnen op basis van de informatie in uw opgebouwde profiel meer op uw interesses gebaseerde informatie toesturen.

Abonnementen op nieuwsbrieven en contactformulier

Via de EY VODW nieuwsbrieven kunt u op de hoogte te blijven van marktontwikkelingen en de diensten van EY VODW. U kunt zich inschrijven voor een nieuwsbrief via een formulier op de website. In onze nieuwsbrieven kunt u via een link aangeven welke nieuwsbrieven of berichten u niet meer wilt ontvangen. Als u op onze website een contactformulier invult, worden de gegevens die u verstrekt bewaard zo lang als nodig om uw bericht of e-mail volledig en correct te kunnen afhandelen. Voor commerciële doeleinden kunnen we contact met u opnemen.

Arbeidsbemiddeling

Betreft de persoonsgegevens die u met EY VODW deelt ten behoeve van arbeidsbemiddeling.

1. Van wie verzamelen we persoonsgegevens

We verzamelen persoonsgegevens van (potentiële) kandidaten.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Zonder deze gegevens kunnen we onze dienstverlening niet uitvoeren. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen, kwaliteiten en/of beschikbaarheid of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen ten aanzien van de functie en/of vanuit opdrachtgevers. Wij vragen u ons enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is. Het gaat om de volgende persoonsgegevens bij inschrijving: NAW gegevens, e-mailadres en telefoonnummer, geboortegegevens, leeftijd en geslacht, curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring, gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd, gegevens over beschikbaarheid en verlof, andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van u als kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften

Op het moment dat u via EY VODW gaat werken zijn er aanvullende gegevens nodig: BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning (indien van toepassing) en overige gegevens die gerelateerd zijn aan het vervullen van de opdracht.

3. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, namelijk bemiddeling. Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

 • (correct en duidelijk) met u te communiceren,
 • aanbiedingen te doen en/of informatie te verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze af te stemmen op uw wensen en kwaliteiten,
 • u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, events en promotie-acties die interessant kunnen zijn,
 • uw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te verbeteren of u beter van dienst te zijn,
 • uw geschiktheid en beschikbaarheid te beoordelen in verband met bemiddeling naar tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten en referentiechecks,
 • inzicht te krijgen in bedrijven waar of via wie u mogelijk ingezet wordt of hoe we u kunnen ondersteunen of adviseren bij het zoeken naar een tijdelijke opdracht,
 • u voor te stellen bij onze opdrachtgevers,
 • een opdracht bij de opdrachtgever vast te leggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen,
 • voor management doeleinden waaronder; managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole,
 • kwaliteitsdoeleinden zoals certificering,
 • aanspraak te kunnen maken op subsidies, premiekortingen, e.d. en
als we een bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, pensioen, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.
 
4. Met wie delen wij uw persoonsgegevens

EY VODW kan uw persoonsgegevens delen met de volgende (categorieën) ontvangers:

 • lidfirma’s van Ernst & Young Global Limited,
 • derden zoals dienstverleners die in onze opdracht uitvoeren (waaronder test-, opleidings- en/of exameninstituten, partijen die klanttevredenheidsmetingen doen, externe consultants, zakenpartners en professionele adviseurs als advocaten, auditors, technische ondersteuningsfuncties en IT-consultants die onze systemen ontwikkelen en testen),
 • opdrachtgevers waar we u voor kunnen stellen, waar u via ons aan het werk gaat of bent,
 • individuen en organisaties die informatie over bijvoorbeeld uw referentie hebben of geschiktheid (zoals diploma’s) of die wij, op uw verzoek, gegevens verstrekken of die ons, op uw verzoek, informatie verstrekken, zoals huidige, voormalige of beoogde werkgevers, opleiders, exameninstituten en uitzendbureaus,
 • derden aan wie wij gegevens, met uw uitdrukkelijke toestemming, verstrekken of op jouw verzoek gegevens delen in verband met dataportabiliteit en
 • overheidsinstanties en andere instanties (zoals subsidie-aanvragers) indien wij van mening zijn dat we daartoe verplicht of gerechtigd zijn. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Het delen van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, toestemming, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele claimrisico’s of andere verplichtingen waarbij uitgangspunt is dat uw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk.

Dat betekent:

a) indien u (nog) niet via EY VODW hebt gewerkt

Uw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot drie jaar na inschrijving indien u niet voor EY VODW hebt gewerkt. 

b) indien u via EY VODW werkt/hebt gewerkt

Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot drie jaar na einddatum van de laatst vervulde opdracht. 

Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor EY VODW.

Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u zichzelf uitschrijven, door een e-mail te sturen naar uw contactpersoon binnen EY VODW. U wordt hierna niet meer benaderd en bemiddeld door EY VODW.

6. Zakelijke relaties

We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten, een zakelijke relatie te onderhouden en een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u: naam en contactgegevens, functie, gegevens van het bedrijf waarvoor u werkt of vertegenwoordigt, gegevens om een goede zakelijke relatie met u te onderhouden en gegevens ten behoeve van evenementen en bijeenkomsten.

Wij verzamelen uw gegevens om:

 • de overeenkomst met u vast te leggen, onderhouden en na te komen,
 • met u te communiceren,
 • een goede zakelijke relatie met u te onderhouden, om:
  • aanbiedingen te kunnen doen, relatiegeschenken te verstrekken en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en
  • u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, events en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn,
 • om te kunnen factureren,
 • om de kredietwaardigheid te bepalen,
 • voor rapportagedoeleinden (bijvoorbeeld om de juiste persoon de juiste rapportage te verstrekken) en
 • uw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of u beter van dienst te kunnen zijn.

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de relevantie van de gegevens voor het onderhouden van of vastleggen van onze relatie en de overige hierboven genoemde doelen, toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele claimrisico’s of andere verplichtingen waarbij uitgangspunt is dat uw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk.
Versie november 2019.

Informatieverstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat nodig is voor onze bedrijfsvoering of als dat nodig is voor het verlenen van gevraagde diensten. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij (o.a. met een overeenkomst) er voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij met de derde partij overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn. 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Beveiliging

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Uw gegevens worden via beveiligde verbindingen verzonden over het internet en in gecertificeerde datacentra en op servers van EY VODW verwerkt en opgeslagen.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet, of mobiele telefoon worden geplaatst. EY VODW maakt op haar website van twee soorten cookies gebruik;

 • Functionele cookies die nodig zijn om de website goed te laten functioneren. Voor het gebruik deze cookies is het niet vereist om u daarvoor toestemming te vragen.
 • We maken gebruik van Google Analytics. In overeenstemming met de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens heeft EY VODW gekozen voor een privacyvriendelijke instelling van Google Analytics. Dit betekent onder andere dat EY VODW een bewerkersovereenkomst met Google heeft gesloten, het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd en “gegevens delen” is uitgeschakeld. Op basis van deze instellingen is het niet vereist om u daarvoor toestemming te vragen.
 • Analytische cookies die nodig zijn om het gebruik van de website te analyseren. Met deze cookies wordt uw IP-adres en de informatie die op deze website achterlaat gecombineerd.

Indien u de gegevens die via cookies op uw computer zijn opgeslagen wilt verwijderen, dan kunt u dat doen via de instellingen van uw browser.

Delen op social media 

Op diverse pagina’s op de EY VODW website zijn knoppen opgenomen waarmee informatie  van EY VODW kan worden gedeeld via de sociale netwerken Facebook, LinkedIn en Twitter. De knoppen waarmee de informatie kan worden gedeeld worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook ,LinkedIn en Twitter zelf. Als u met een druk op de knop de informatie deelt wordt door het betreffende bedrijf een cookie geplaatst. EY VODW heeft daarop geen invloed. 

Leest u de privacyverklaring van Facebook, van LinkedIn en van Twitter om te zien welke gegevens worden verzameld en hoe die gegevens worden gebruikt.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Zo nu en dan brengt EY VODW wijzigingen aan in haar privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid aan te passen en raden u aan om dit privacybeleid regelmatig opnieuw te lezen wanneer dat voor u relevant is, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Inzage in en wijziging van uw gegevens

Op verzoek kunnen we uw bedrijfs- of persoonlijke gegevens verwijderen uit onze databases en softwareapplicaties. Als u vragen of zorgen heeft over ons privacybeleid, of als u uw persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen of laten verwijderen, kunt u contact met ons opnemen.