Vijf trends die iedere CMO van een financial moet kennen

Astrid Geerlings
04 feb 2016

De overheid stimuleert de Nederlander zelf de verantwoordelijkheid voor zijn financiële toekomst te pakken. Nederlanders zijn over het algemeen echter niet geïnteresseerd in geldzaken, zijn korte termijn gericht en vinden financiële producten maar complex. Ook voor marketing binnen financials liggen hierin kansen om mensen aan te sporen actie te ondernemen. In deze crash course bespreken we de belangrijkste financiële trends en klantinzichten en geven je 3 strategische doelstellingen om het 'gat' tussen wat mensen doen en zouden moeten doen te dichten.

Meteen aan de slag?

In onze infographic vind je een visuele management summary van alle financiële trends uit deze crash course. Met inzichten en acties waar je meteen mee aan de slag kan.

Download onze infographic

 

Desinteresse voor geldzaken

Wist je dat 32% van de Nederlanders maandelijks moeilijk rondkomt en bijna een kwart van de Nederlanders rood op hun betaalrekening staat? Voordat we de financiële trends induiken, eerst even een reality check: klanten van financials zijn over het algemeen niet geïnteresseerd in geldzaken. Dit heeft verschillende redenen:

  • Mensen vinden geldzaken ingewikkeld.
  • Mensen hebben weinig kennis van financiële termen, producten en risico’s en zijn over het algemeen niet zo goed in het regelen van hun financiën en omgaan met geld. De beperkte kennis en het idee dat het veel moeite kost om geldzaken te begrijpen, zorgt ervoor dat veel consumenten hun financiën niet op orde hebben.
  • Mensen richten zich over het algemeen niet op de lange termijn. Consumenten vinden het leuker nu geld uit te geven dan om iets weg te zetten voor de toekomst. Een kwart van de Nederlandse huishoudens heeft geen buffer en heeft minder dan € 2.000,- op de bank- of spaarrekening staan. Deze groep kan dus niet compenseren als ze bijvoorbeeld vanwege veranderde wet- en regelgeving toch minder pensioen uitgekeerd kregen dat ze hadden gedacht.

 

financiele-trends_figuur-klanten

 

Minder ‘overheidsbemoeienis’ door versobering van de verzorgingsstaat

Nederland is het is op vijf na rijkste land ter wereld en door de verzorgingsstaat zijn geldzaken vanuit de overheid goed geregeld. Denk hierbij aan uitkeringen bij werkeloosheid of de zorgtoeslag voor Nederlanders met een laag inkomen. De overheid zet echter de afgelopen tijd in op een 'grotere (financiële) zelfredzaamheid' van burgers. De overheid speelt hierbij een faciliterende rol en zorgt voor de stabiliteit en efficiëntie van de financiële sector. Toezichthouders AFM, DNB en ECB controleren de banken, verzekeraars en pensioenfondsen en beschermen de consumenten tegen onverantwoorde producten, risico’s en onduidelijke informatie verstrekking.

Daarnaast wordt de verzorgingsstaat versoberd. De getroffen maatregelen creëren onzekerheid met betrekking tot inkomen en maken Nederlanders verantwoordelijk voor hun grotere lange termijn uitgaven, zoals pensioen. Dit pensioen is bovendien allang niet meer 70% van je laatst verdiende loon, zoals veel Nederlanders nog denken! Als we kijken naar de impact van het overheidsbeleid op het inkomen of de uitgaven van consumenten, zien we vijf belangrijke financiële trends:

  1. Consumenten hebben minder baanzekerheid en krijgen minder overheidssteun bij werkeloosheid.
  2. De zorguitgaven van consumenten stijgen.
  3. Consumenten hebben minder zekerheid over de hoogte van hun pensioenuitkering.
  4. Consumenten krijgen minder financiële steun voor (sociale) huur- en koopwoningen.
  5. Studenten krijgen minder overheidssteun.

Trend 1: minder baanzekerheid en overheidssteun bij werkeloosheid

 

financial-trend-work

 

Recentelijk is het ontslagrecht versoepeld, waardoor mensen minder baanzekerheid hebben en gemakkelijker op straat komen te staan. De WW-uitkering die na ontslag aangevraagd kan worden wordt minder lang uitbetaalt en het opbouwen van het recht op de uitkering gaat minder snel. Een WW-uitkering wordt berekend op basis van het aantal WW-maanden wat een werknemer heeft opgebouwd gedurende het dienstverband.  Het maximum aantal maanden wordt van 38 naar 24 teruggebracht en werknemers bouwen na het 10e arbeidsjaar per jaar nog maar halve maanden op. Daarnaast is er een groeiende groep zelfstandigen (zzp’ers) met minder inkomenszekerheid. Doordat de onzekerheid met betrekking tot inkomen uit arbeid groter is geworden, groeit het belang geld opzij te zetten om een eventuele inkomensderving op te vangen.

Trend 2: stijging van de zorguitgaven

financial-trends-healthcare

 

Momenteel gaat 25% van het BNP naar de zorg. De verwachting is dat dit in 2030 ongeveer 40% zal zijn. Oorzaken hiervoor zijn niet alleen de vergrijzing maar ook ontwikkelingen en innovaties in de zorg. Doordat de mogelijkheden voor levensverbetering enorm toenemen, zullen meer mensen hiervan gebruik willen maken en stijgen de zorgkosten. Een groot deel van de zorgkosten zullen niet gedekt worden in de basisverzekering en moeten zelf betaald worden. Daarom is het belangrijk voldoende financiële middelen achter de hand te houden om in deze extra zorgkosten te kunnen voorzien.

Trend 3: minder zekerheid over de pensioenuitkering

 

financiele-trend-pensioen

 

In het afgelopen jaar is het pensioenbeleid drastisch veranderd. De AOW leeftijd is verhoogd en voor zowel de collectieve als de individuele pensioenregelingen vindt er een verschuiving plaats van defined benefit naar defined contribution regelingen. De pensioenuitkering is dan niet meer op basis van het aantal gewerkte jaren en het salaris op voorhand vastgelegd maar afhankelijk van het rendement op de ingelegde premies. Binnen defined benefit regelingen is ook een verschuiving zichtbaar van eindloonregelingen naar middelloonregelingen, waarbij de uitkering dus gebaseerd wordt op een gemiddeld, lager loon. Er is door deze verschuivingen meer onzekerheid over wat het inkomen na het pensioen gaat zijn en/of het pensioeninkomen is lager. Dit betekent dat mensen al eerder een buffer op moeten bouwen, bijvoorbeeld door te beleggen, om het mogelijk lagere pensioeninkomen te compenseren.

Trend 4: minder financiële steun voor sociale huur- en koopwoningen

 

financiele-trend_figuur-woningen


Ook in deze markt is de overheid aan het ingrijpen door maatregelen te treffen om de huur- en koopmarkt en sociale - en vrije sector huurmarkt beter in balans te brengen. Momenteel zijn er meer koopwoningen dan huurwoningen, respectievelijk 56% en 44%. In de huursector worden minder mensen gesteund via de sociale huurvoorzieningen en worden er maatregelen getroffen om ‘scheefwoners’ te laten verhuizen naar een vrije sector huurwoning of naar een koopwoning. Binnen de koopmarkt worden de fiscale voordelen (o.a. hypotheekrenteaftrek) afgebouwd. Daarnaast is volledige aflossing van de hypotheek binnen 30 jaar verplicht gesteld. Tot slot wordt ook de LTV (loan-to-value; ratio hypotheekschuld - waarde onderpand) verlaagd, waardoor meer eigen vermogen nodig is bij de koop van een huis.

Trend 5: minder overheidssteun voor studenten

 

financial-trend-education

 

De overheid zet de studiefinanciering van een gift om in een lening, waardoor huidige en toekomstige studenten altijd geld moeten lenen, geld moeten bijverdienen naast de studie of afhankelijk zijn van een financiële bijdrage van de ouders. De verwachting is dat kosten voor onderwijs verder stijgen, waardoor de gemiddelde student een lening van € 70.000,- nodig zal hebben. Ouders van pasgeboren kinderen moeten overwegen financiële middelen achter de hand te houden en studenten moeten bepalen in hoeverre lenen past binnen hun financiële planning.

Kansen voor de marketeer bij financials

Van Nederlandse consumenten wordt er meer verwacht dat zij geld opzij zetten voor later, terwijl er weinig intrinsieke motivatie is om dit te doen. Er ontstaat een grotere ‘gap’ tussen wat mensen doen en zouden moeten doen met betrekking tot het goed organiseren van hun lange termijn financiële zaken.

 

financiele-trends_figuur-marketeers

 

Deze ‘gap’ biedt mogelijkheden voor marketeers bij financiële partijen om van grotere waarde te zijn voor hun klanten. Marketeers kunnen een rol spelen bij het overbruggen van de gap door zichzelf de volgende 3 doelen te stellen:

1. Creëer bewustzijn

Het gebrek aan financiële kennis en inzicht is een belemmering voor het creëren van een toekomstbestendig financieel plan. Veel consumenten zijn zich niet bewust van hoe hun financiële toekomst eruit ziet en welke verbetermogelijkheden er zijn. Zorg dat consumenten inzicht hebben in de huidige situatie en toekomstscenario’s en leg moeilijke termen en producten beter uit. Hierdoor vergroot je de kennis van de consument en krijgen ze een gevoel bij wat er bijdraagt aan gezonde financiën.

2. Start de beweging

Wanneer het bewustzijn vergroot is en consumenten bereid zijn tot actie over te gaan kunnen marketeers helpen bij de eerste stappen. Zorg voor concrete en laagdrempelige acties met een zichtbaar resultaat. Kleine veranderingen op de korte termijn helpen bij het bereiken van de grotere lange termijn doelen.

3. Biedt professionele hulp

Veel consumenten zullen niet zelfstandig de stap naar een financieel gezonde toekomst zetten en hebben advies en ondersteuning nodig. Zorg ervoor dat het advies meerwaarde heeft door het toevoegen van ervaring, een heldere uitleg en afstemming van producten op de persoonlijke situatie van de consument.

Denk als marketeer van een financial ook na over wat jouw bedrijf in het dichten van de financiële gap kan betekenen en creëer innovatieve oplossingen met het belang van de klant voorop. Uiteindelijk zal dit niet alleen leiden tot meerwaarde voor de klant, maar ook voor het bedrijf.

Onze blogs direct in je mailbox?

Interessant? Laat een reactie achter